Informatii generale

Acronim: SCANLEAD

Director de proiect: Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau
Telefon, 0264 - 432979, 0264 – 532972,
Fax: 0264 – 534404
E-mail: egurzau@ehc.ro  

Bugetul proiectului: 2.130.039 lei, din care:

  • Buget - 1.790.000 lei
  • Cofinantare – 340.039 lei

Rezumatul proiectului

Proiectul abordeaza problematica sanatatii si sigurantei/securitatii locurilor de munca in relatie cu expunerea ocupationala la Pb si SO2 la Rombat Bistriţa- operator major de acumulatori auto. Obiectiv principal: Integrarea conceptului de securitate a muncii si protectia sanatatii in costurile tehnologice si cresterea competitivitatii produsului finit la nivelul UE. Scop: implementarea sistemului integrat de securitate a muncii si protectiei sanatatii ocupationale la un operator de acumulatori romanesc cu rol major pe piata interna. Implementarea controlului locurilor de munca, in intreprinderile producatoare de acumulatori auto, va conduce la diminuarea riscului la locurile de munca cu expunere la Pb si SO2 si imbunatatirea starii de sanatate a muncitorilor.
Pentru atingerea obiectivelor proiectului realizeaza controlul expunerii la plumb si SO2 şi supravegherea medicală a unui grup de muncitori, monitorizaţi pe întreaga durată a experimentărilor, dezvoltandu-se in cadrul proiectului strategii adecvate în scopul reducerii expunerii la plumb si SO2 şi monitorizării stării de sănătate. Având în vedere că ştiinţa igienei industriale, dar mai ales aplicarea ei in industria românească se află într-o fază incipientă, activitatea desfăşurată în cadrul acestui proiect este deosebit de complexă, cu multe elemente de noutate ce implică: metode de avangardă în cercetarea internaţională, monitorizarea individuală şi aplicarea în premieră a unor directive europene in domeniul protecţiei muncitorilor în locurile de muncă cu risc în expunerea la plumb si SO2. În acest context se studiaza influenţa procesului tehnologic de producţie şi reciclare a acumulatorilor auto de la ROMBAT Bistriţa asupra calităţii atmosferei la locurile de muncă. Se realizeaza screeningul calităţii atmosferei la locurile de muncă identificate cu potenţiale riscuri pentru sănătatea muncitorilor. Se analizeaza impactul negativ al Pb si SO2 asupra calităţii atmosferei la locurile de muncă şi sănătăţii muncitorilor funcţie de nivelul emisiilor şi imisiilor. Concomitent cu monitorizarea continuă a aerului se realizeaza supravegherea medicală a muncitorilor selectaţi, inclusiv monitorizarea biologică privind concentraţia de plumb în sânge şi urină. Prin corelarea datelor obţinute din monitorizarea medicală cu datele de expunere obţinute prin monitorizarea aerului, s-a determinat profilul toxicologic al fiecărui loc de muncă. Pe baza analizei acestor date se va elabora un plan de reducere a concentraţiilor de plumb de la locurile de muncă cu depăşiri ale limitelor maxime admise. În acest scop, se va realiza selectarea soluţiilor tehnice optime si implementarea lor in procesul tehnologic la ROMBAT Bistriţa, in corelare cu analiza aspectelor financiare de evaluare a costurilor, eficienţei şi disconfortului creat. La finalul proiectului se va realiza valorificarea bazelor de date in vederea validării metodelor de control a emisiilor de Pb si SO2 de la locurile de munca investigate, implementate la agentul economic ROMBAT Bistriţa şi se va demonstra daca modul de transfer al plumbului din mediul locului de muncă, în organism (noutate), are loc prin inhalare sau ingestie. Pe tot parcursul proiectului rezultatele obţinute sunt diseminate prin activităţi suport specifice, instruiri şi seminarii organizate de CMS-CO cu invitaţi străini de renume. Rezultă din cele de mai sus că tematica proiectului este în concordanţă cu prioritatile Programului 4/PNCDI II si direcţiile de cercetare în domeniul sanatatii si sigurantei/securitatii locurilor de munca in relatie cu expunerea ocupationala la Pb si SO2 pe plan european şi mondial.